निसर्गाच्या सान्निध्यात

मनुष्याचे धावते जीवन, कामाचे ओझे, संबंधाची गुंतागूंत ह्यात आणखीन भर म्हणजे आपल्या मनात रोजच्या कामाचा कोलाहल, ताण-तणाव. कधी-कधी ह्या सर्वां पासुन खूप दूर कुठेतरी दाट वनराई मध्ये, पक्षांचे कर्ण मधुर आवाज, कार्याची झुळूक ह्या पर्वांमध्ये कुठे अलगद येणारा झऱ्याचा आवाज ———- ह्यांचा सहवास हवाहवासा वाटतो.

 

कधी समुद्र किनारी, वाळू मध्ये अनवाणी चालताना, लाटांचे आवाज, विशाल निळे आकाश, अथांग सागर, आकाशामध्ये ईश्वराने केलेली रंगांची उधळण ——— हें सारे दृश्य मनाच्या खोल दरीत घेऊन जाते. ही निसर्गाची साथ मनाला शांत, विशाल ——— बनवते. जेव्हा प्रकृतीचे ही सुंदर रचना बघतो तेव्हा नेहमी एक गाणं मनामध्ये अलगद गुणगुणलं जाते ‘ ये कौन चित्रकार हैं, ये कौन चित्रकार —-’ ईश्वराची ही चित्रकारी खरंच अद्भुत आहे.

 

निसर्गाचे कोणते ही रूप असो मग तो एखादा पक्षी, प्राणी वा छोटासा जीव असो, झाडे-फुले, फळे ———– असो सर्वांमध्ये काही ना काही विशेषता भरली आहे . ह्या सर्व दृश्यांना पाहण्यासाठी मनुष्याकडे आज वेळ कुठे आहे ? आजच्या गतिशील जीवनामध्ये विदयार्थी वर्ग पुस्तकांचे ओझे उचलून शाळेकडे धावताना दिसतो. धावत-पळत ट्रेन पकडणाऱ्यांची तऱ्हाच वेगळी आणि व्यापारी वर्ग सकाळी उठताच share market चे भाव बघण्यामध्ये दंग. बाल-वृद्ध सर्वच आज ह्या रहाटगाड्यात अडकलेले दिसतात. कामकाजा व्यतिरिक्त काही बोलणे, ऐकणे आणि विचार ही करणे आज कठीण होऊन बसले आहे.

 

‘ मन स्वस्थ तरं तन स्वस्थ ’ ह्या गणिताला लक्षात ठेवायला हवे. मनाला ताजेतवाने करण्यासाठी रोज थोडासा वेळ निसर्गाबरोबर घालवावा. खिडकीमध्ये किंवा बाल्कनीमध्ये उभे राहून हिरवेगार वृक्ष पाहावे, पक्षांची किलबिल ऐकावी ——– निसर्गाचे छोटेसे सुंदर रूप पाहून ही मनाला सुखद अनुभव मिळू शकतो. आठवड्यातून एकदा किंवा महिन्यातून एकदा खास वेळ काढून जवळपासच्या बागेत किंवा समुद्राच्या किनारी बसून मनाला ताणतणावाच्या विचारांपासून रिक्त करावे. प्रकृतीची पाच ही रूपे ( जल, अग्नि, वायू, आकाश, पृथ्वी ) आपल्याला खूप काही देत आहेत. त्यांची साथ आपल्याला नि:स्वार्थ प्रेम करायला शिकवते, उदार होऊन दुसऱ्यासाठी खूप काही करण्याची शक्ति देते, विशाल हृदयामध्ये सगळे हेवेदावे सामावून घेण्याची कला शिकवते, मनाला पवित्र करण्याची विधी मिळते,  कोणी कसे ही असो परंतु मायेचा विसावा दयायला शिकवते.

 

निसर्गाने बनवलेल्या नियमा अनुसार चालणारा व्यक्तीच आपले तन – मन स्वस्थ ठेवू शकतो. ज्यांनी शरीराची १०० वर्षे ओलांडली अशा काही लोकांशी चर्चा केली तेव्हा त्यांनी लवकर उठणे – लवकर झोपणे त्याचबरोबर समतोल आहार आणि विचारांची सकारात्मकता ह्यावर विशेष लक्ष ठेवले.  पहाटेचा सूर्य, त्याची सोनेरी किरणे, ढगांवर चढलेली त्या किरणांची लालिमा, पक्षांचे उडते थवे, कोंबड्यांची आरव ——- जसे जीवनालाच नव्याने सुरुवात करायला सांगते.

 

रोज निसर्ग उदार होऊन आपले मातृप्रेम आपल्यावर ओतत असतो. गुणांची उधळण करत राहतो. प्रकृतीचे एक-एक रूप अनेकानेक गुणांनी भरले आहे.

 

धरती :-

‘ धरती माता ’ हा शब्द आपण ऐकतो. खरंच ह्या वसुंधरेने आपल्या भल्यामोठ्या पदरात सर्वांना सामावून घेतले आहे. पशू , पक्षी, मनुष्य सर्वांचे पालन-पोषण करत राहते. आज ह्या धरेवर गगनचुंबी इमारती बनवल्या जात आहेत. कितीतरी प्रकल्प राबवले जातात. त्यासाठी ह्या धरतीमातेची चिरफाड केली जाते, ह्या सर्वांना प्रेमाने सहन करून नेहमीच विशाल हृदयामध्ये आपल्या लेकरांना सामावून घेते. सर्वांची भूक भागवण्यासाठी उत्पादन करत राहते.  सामावून घेणे आणि सहन करण्याची अफाट क्षमता ह्या धारांमध्ये दिसते. आपण ही सहनशील बनून सर्वांना सामावून घेऊया.

 

सागर :-

‘ जल हेच जीवन ’ मानले जाते. जर मनुष्याच्या जीवनामध्ये पाण्याचा अभाव असेल तर पूर्ण जीवन विस्कळीत होते. मनुष्य अन्नाशिवाय काही दिवस जगू शकतो परंतु पाण्याशिवाय जीवन जगणे कठीण.  जमिनीला सुपीक बनवण्यासाठी सुद्धा पाण्याची गरज लागते. शरीरामध्ये ७० % पेक्षा जास्त पाणी राहते. पाण्याची मात्रा कमी झाली की शरीराच्या कार्यपद्धतीमध्ये बिघाड येतो. त्वचेवर ही त्याचा परिणाम होतो. जल तत्व किती महत्वाचे आहे हे तर आपण सर्व जाणतोच. पाणी शीतलतेचे प्रतीक आहे पण पाणी जर उफाळून आले तर सर्व सृष्टीला उध्वस्त ही करू शकते.  सृजन आणि संहार ह्या दोन्ही गोष्टी दिसून येतात.

 

अग्नि :-

अग्नि ‘ पवित्रते ’ चे प्रतिक आहे. अग्निमध्ये वस्तूला परिवर्तन तसेच पवित्र करण्याची शक्ति आहे. प्रत्येक शुभकार्यामध्ये अग्निचे विशेष स्थान दिसून येते. जसे लोखंडाला अग्निमध्ये टाकले तर ते mold होऊ शकते, सोन्याला आगीत टाकले तर त्याच्यातली खाद नष्ट होते. परिवर्तन करण्याची, स्वच्छ करण्याची क्षमता ह्या अग्नि तत्वामध्ये आहे.

 

आकाश :-

आकाश ‘ विशालते ’ चे प्रतिक आहे. जेव्हा कधी आकाशाकडे लक्ष जाते, विचारांमध्ये विशालता येते. मन काही कारणाने संकुचित झाले असेल ते विशाल बनवण्यास मदत मिळते.

 

वायू :-

वायू हे वेगाचे प्रतिक आहे.  धूळ माती, कचरा ह्याला उडवून लावण्याची, फेकण्याची शक्ति आहे. जीवनामध्ये जेव्हा समस्या येतात तेव्हा त्यांना वाऱ्यासारखे उडवून लावण्याची क्षमता आपल्यामध्ये आहे. विचारांचा कचरा रोज मनातून फेकण्यासाठी, घालवण्यासाठी वायूसमान वेग धरण्याची कला आपण आत्मसात करावी.

 

प्रकृतीचे सानिध्य विचारांना नवजीवन देते.  भारत भूमिवर कितीतरी योगी, तपस्वी, साधू —— होऊन गेले ज्यांनी निसर्गाशी सुसंवाद साधून परमात्म सुखांची प्राप्ती केली.  निसर्गाची सोबत मनुष्याला विनाशी इच्छांपासून दूर घेऊन जाते. स्वसंवाद साधण्यासाठी ही मदत करते.

 

आजच्या धकाधकीच्या  जीवनात मनुष्य ‘ ध्यान साधना ’ चे महत्व समजत आहे. पण ध्यान करण्यासाठी स्वतः ला  एखादया खोलीत बंद करून बसण्याची गरज नाही. मनाला मुक्ततेचा अनुभव करायचा असेल तर प्रकृतीचा सहवास करावा. Meditation करताना खूपदा music लावले जाते ज्यामध्ये लाटांचा, वाऱ्याचा किंवा पक्ष्यांचा आवाज ऐकतात आणि त्या अनुसार चित्रिकरण करत —- करत —- मनाला एकाग्र केले जाते. पण जर निसर्गाचे सानिध्य मिळाले तर मनातल्या दुर्भावना दूर करण्यास, स्वतः ला परिवर्तन करण्यास मदत मिळते, असम्भव वाटणाऱ्या सर्व गोष्टी सहज सम्भव वाटू लागतात .

 

आपल्या ह्या वेगवान जीवनाला थोडे संथ करण्यासाठी, मनाचे उधाण कमी करण्यासाठी, तणावमुक्त होण्यासाठी —— निसर्गाशी संवाद साधा मग बघाच कसे जीवनाचे रूप change होते का नाही ?

 

You may also like

1,375 Comments

 1. खुपच सुंदर
  प्रक्रुतिच्या तत्त्वांकडून आपण काय शकले पाहिजे ते पण चांगल्या पद्धतीने स्पष्ट केलंत.

  धन्यवाद

 2. Super.🙏👍v.good presentation regarding importance of nature in our day to day life.should take advantages too for betterment.Thanx didi.Lage rahoji.welldone.superb analysis.🌷

 3. You really make it appear so easy with your presentation however I in finding this topic to be actually something which I think I might never understand. It kind of feels too complex and extremely extensive for me. I am having a look ahead in your subsequent submit, I’ll attempt to get the dangle of it!

 4. Thanks for any other informative blog. The place else may I am getting that kind of information written in such an ideal way? I’ve a project that I am simply now operating on, and I’ve been at the glance out for such info.

 5. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 6. Great items from you, man. I’ve take note your stuff prior to and you are just too fantastic. I really like what you have obtained here, really like what you are stating and the way by which you say it. You’re making it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. That is actually a tremendous web site.

 7. Hello, Neat post. There is an issue with your web site in internet explorer, may check this… IE nonetheless is the marketplace leader and a good component of other people will leave out your fantastic writing due to this problem.

 8. When I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any method you may remove me from that service? Thanks!

 9. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.

 10. Thank you for another informative website. Where else could I get that type of info written in such an ideal way? Iโ€™ve a project that I am just now working on, and Iโ€™ve been on the look out for such information.

 11. Thanks for one’s marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you’re a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back sometime soon. I want to encourage that you continue your great posts, have a nice evening!

 12. I think that is among the most vital information for me. And i’m satisfied studying your article. However wanna commentary on few normal issues, The site taste is wonderful, the articles is truly nice : D. Excellent process, cheers

 13. In this great design of things you actually receive an A+ with regard to effort. Where exactly you confused us was in all the facts. As people say, details make or break the argument.. And it could not be much more correct in this article. Having said that, permit me reveal to you what did do the job. The text is quite persuasive which is possibly the reason why I am making the effort to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, while I can easily see the jumps in reasoning you come up with, I am not really confident of just how you appear to unite your details which in turn help to make your final result. For the moment I shall subscribe to your position but hope in the future you connect the facts better.

 14. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 15. fantastic post, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

 16. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 17. Appreciating the time and effort you put into your site and detailed information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 18. I do love the manner in which you have presented this particular concern and it does provide me some fodder for consideration. Nevertheless, through just what I have observed, I really trust when the actual responses pack on that folks stay on point and in no way start on a soap box involving some other news du jour. Anyway, thank you for this exceptional point and although I can not necessarily concur with it in totality, I value your perspective.

 19. You could certainly see your skills in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 20. Großartig, fantastisch, großartig, exzellent. Alles in allem haben Sie {einen Emblem einen neuen Leser gewonnen. Was könnten Sie in Bezug auf Ihren publish_put empfehlen? dass Sie einfach nur ein paar Tage in der Vergangenheit verbracht haben? Irgendein sicheres positives Ergebnis?

 21. My wife and i got fulfilled that Albert could finish up his basic research through the entire ideas he acquired when using the site. It’s not at all simplistic to just continually be giving away helpful hints that many other folks might have been selling. And we all know we’ve got the blog owner to appreciate for that. Most of the explanations you made, the straightforward blog navigation, the relationships your site help engender – it is everything extraordinary, and it’s helping our son in addition to the family know that this theme is satisfying, which is wonderfully indispensable. Thank you for all the pieces!

 22. Greetings! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Thank you!

 23. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other users like its helped me. Good job.

 24. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you should publish more about this issue, it may not be a taboo subject but typically folks don’t discuss these topics. To the next! Kind regards!!

 25. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 26. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your web site.

 27. Hello there, I believe your site may be having internet browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, excellent site!

 28. I’m very happy to uncover this web site. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you book-marked to see new stuff in your site.

 29. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, nonetheless I really believed you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 30. After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Cheers!

 31. Hello! I just would like to offer you a big thumbs up for your great info you’ve got here on this post. I will be returning to your website for more soon.

 32. I seriously love your blog.. Great colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal website and would like to know where you got this from or exactly what the theme is named. Cheers!

 33. Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am going through troubles with your RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anybody having similar RSS issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 34. I blog quite often and I really thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I am going to bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.

 35. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 36. Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you been running a blog for? you made running a blog look easy. The full glance of your website is wonderful, as smartly as the content!

 37. After checking out a number of the blog articles on your blog, I really appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website too and let me know how you feel.

 38. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 39. Needed to compose you that tiny word so as to say thank you as before on your magnificent strategies you have shown here. This has been certainly generous with people like you giving extensively just what many individuals might have made available as an electronic book to end up making some profit for themselves, notably considering that you might have done it if you ever wanted. These points as well worked as a good way to be aware that the rest have a similar passion similar to my very own to know great deal more when it comes to this issue. I believe there are a lot more fun instances in the future for folks who start reading your blog.

 40. viagra cialis levitra comparison chart
  viagra cialis levitra comparison chart
  price of viagra and cialis in indian rupees